Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης για τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές.
Έχουμε λάβει το μήνυμα σας, και θα επικοινωνήσει σύντομα κάποιος μαζί σας για περαιτέρω συντονισμό.

Ομάδα Υποστήριξης Μητροπολίτη Μόρφου